Upcoming Exhibition

Adjust, 2016, pegboard, styrofoam, polypropylene honeycomb sheet, thermal insulation sheet, poplar panel, plywood, maple tree, poplar tree, quaking aspen tree, tropical plants, polyethylene pipe, plastic pole, braided cotton rope, hemp rope, polypropylene landscape fabric, W1000 x L1054 x H393 cm.

ปรับ ๒๕๕๙ แผ่นไม้เจาะรู โฟมอัด แผ่นพลาสติกรังผึ้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน แผ่นไม้ปอปลาร์ แผ่นไม้อัด ท่อพีวีซี เสาพลาสติก ต้นเมเปิล ต้นปอปลาร์ ต้นแอสเพน พืชเขตร้อน เชือกฝ้ายถัก เชือกปอ ผ้าโพลิโพรไพลีน ขนาด ๑๐๐๐ x ๑๐๕๔ x ๓๙๓ ซม.

concept: To disguise the winter weather in Canada; the tropical plants are covered with sculptures in the form of winter trees.  


 ปรับ
 ๑๙ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
 ลา แชมแบร บลองช์ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา
 เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี นกนางแอ่น  
 จำนวนนับหมื่นตัว บินหนีความหนาวจากไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย 
 มาที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในทางกลับกัน ศิลปินไทยคนหนึ่ง
จากประเทศเขตร้อน ได้ถูกส่งไปเผชิญกับอากาศในช่วงปลาย
ฤดูหนาวของเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา  ขณะที่เขาหาข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่หนาวเย็น เขาเกิดความสงสัย
ว่าพืชและสัตว์สามารถทนความหนาวได้อย่างไร ผลงานของเขาใน
นิทรรศการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพอากาศ และการปรับตัว
ของสัตว์และพืช
        
                                   
Adjust
March 19 - April 10, 2016
LA CHAMBRE BLANCHE, Québec, Canada
http://www.chambreblanche.qc.ca
opening reception: Saturday, March 19, 2016 at 2 pm

Every year from September to March, hundreds of thousands of swallows from Siberia migrate to Betong, southern Thailand to escape winter. On the contrary, a Thai artist from a tropical country is assigned to experience the cold weather in March at the Québec City. While he's researching the cold weather survival tips and tecniques, he wonders how plants and animals in Canada can withstand the cold temperature. Thereupon, his work is influenced by the weather conditions and the animal and plant adaptations.

An artist exchange project between Québec and Bangkok, initiated by Le Lieu, centre en art actuel and in collaboration with the Bangkok Art and Cultural Center (BACC), Thailand and LA CHAMBRE BLANCHE. This exchange was made possible through the collaboration of the Conseil des arts et des lettres and the Entente MCC/Ville de Quebec.


กรุงเทพ-ควิเบก
๑๑ มีนาคม - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
นิทรรศการศิลปินในพำนักจากประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา

Le Lieu ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายศิลปินเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ได้ริเริ่มโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปินระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองควิเบก 
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาการทำงานเครือข่ายศิลปินในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรมจากศิลปินต่างชาติ
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป

ศิลปิน:
มงคล เปลี่ยนบางช้างและนพวรรณ สิริเวชกุล วันทรีย์ ศิริพัฒนานันทกูร ที่ Le Lieu / อานนท์ นงเยาว์ ที่ Avatar (Vitrine/Galerie Manif d'art) / เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ ที่ LA CHAMBRE BLANCHE / ลลินธร เพ็ญเจริญ ประเสริฐ ยอดแก้ว ที่ L'Œil de Poisson / มิติ เรืองกฤตยา ชรินธร ราชุรัชต ที่ VU Photo

Bangkok-Quebec
11 March - 17 April 2016
The exhibition is a part of 'Artist Exchange Project Between Bangkok and Quebec, 2015-2016, in order to foster a closer relationship between two cities in terms of art and culture.

A Collective opening will be on Saturday, 19 March 2016 starting at 2 PM.

Artists:
Mongkol Plienbangchang and Nopawan Sirivejku, Wantanee Siripattananuntakul at Le Lieu
Arnont Nongyao at Avatar (Vitrine/Galerie Manif d'art)
Jedsada Tangtrakulwong at LA CHAMBRE BLANCHE
Lalinthorn Phencharoen and Prasert Yodkaew at L'Œil de Poisson
Miti Ruangkritya and Charinthorn Rachurutchala at VU Photo


Incheon Art Platform Final Report Exhibition

February 18 - April 17, 2016
Building B + Outside, Incheon Art Platform, Incheon, South Korea

curated by Ah Reum Lee
opening reception: Thrusday, February 18,       5:00 pm

Artists: A.N.D.theatre / alive arts co_mo / Antony Ward / Bae In Sook / Baek Seungkee / Choi Young / Ece Yildirim / Gil Darae / Ham Jeong Sik / Hyunju Woo / In Jinmi / Jedsada Tangtrakulwong / Jeong Kang-Hee / Jihee Kim / Jun Kang-Hee / Jun Hyoung San / Kang Hyo Mi / Ki Seulki / Kim Kyounggae / Kim Sung Bae / Klara Petra Szabo / Lee Chang-Hoon / Lim Sunhee / Nana & Felix / Nicolas Manenti /Park Yun Ju / Paul Zuerker / Romy Achituv / Sayaka Ohata / Wee Young- il Woo-Young Kang / Yeom Ji Hee / Yi Joohyun / Young Joo Lee / Yujung Kim / Yuna Parkปกติศิลป์ ๒ ทอยบุรี
โปรเจคศิลปะร่วมสมัยในชุมชน หัวอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๒๔ มกราคม - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พื้นที่ชุมชน กระจายทั่วอำเภอเมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๒๙ แห่ง
ภัณฑารักษ์ ศุภกานต์ วงษ์แก้ว

ศิลปิน วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ / เคนทาโร่ ฮิโรกิ / นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ / ศรันยา จิตติชัย / อนุชัย ศรีเจริญพู่ทอง / วิภาวี คุณาวิชยานนท์ / พงสวัฒน์ ดุษฎีโหนด / สาครินทร์ เครืออ่อน / ขจรยศ แย้มประดิษฐ์ / วิทิต จันทรมฤทธิ์ / เฉลิมวุฒิ เจริญวงศากิ - ฐิตารีย์ บวรชีวะปัญญา / นิรัญชา ปูรณโชติ / วิทยา จันมา/ ปารีส / พิมพ์พลอย ธีรชัย / ชลิต นาคพะวัน / กวิตา วัฒนะชยังกูร / เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ / วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์ / ซายากะ-โจเซฟ / มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา / กฤษณา หัตถอัจฉรากุล / ถนัตนนท์ / ขำพรหมราช / สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ / ณพกมล อัครพงศ์ไพศาล-นล เนตรพรหม / กลุ่มจาร์ทาวน์ / ศูนย์บันดาลไทย ราชบุรี / ทีมนิทรรศการ / โครงการชุมชนศิลปิน เท็นทาเคิล 

สถาปนิก  กรจิรา นันทวิชัย / ชนากานต์ ดิลกสัมพันธ์ / ดวงฤทธิ์ บุนนาค / ดลพร ชนะชัย / นัฐพงษ์ พัฒนโกศัย / นิธิศ สถาปิตานนท์ /  ศิรพันธ์ วัฒนจินดา / สุมนา อมาตยกุล / สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ / สุวภัทร ชูดวง / ติณห์ ศิวีระมงคล / ธเนศ จันทร์เกตุ / ปานดวงใจ รุจจนเวท / ป็อก คบคงสันติ / พงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ / พลอยพรรณ ธีรชัย / พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร / ภาสิริ ติรณะประกิจ / วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงษ์ / วิภาวี คุณาวิชยานนท์ / ศุภสิทธิ์ เมืองศิริกุล / อดา จิระกรานนท์

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัย เถ้าฮงไถ่ ดีคุ้น จ.ราชบุรี

หัว 
สงคราม บุตรวงษ์ คุณลุงช่างตัดผมวัยแปดสิบปี และ เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
ร้านสำราญเกษา ใกล้วัดโรงช้าง ถนนเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โครงการหัว เป็นโครงการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่าง สงคราม บุตรวงษ์ ช่างตัดผมวัย ๘๐ ปี และ เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ โครงการนี้มุ่งหวังให้งานศิลปะสร้างประโยชน์โดยตรงต่อคนในชุมชน ทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดราชบุรี ผู้มีความสามารถหลายด้าน เช่น เป็นทั้งช่างตัดผม ช่างภาพที่ฝึกฝนเอง แชมป์วิ่งหลายรายการ และนักร้องลูกทุ่ง โครงการศิลปะเพื่อชุมชนโครงการนี้ ยังเชิญชวนให้คนในท้องถิ่นและผู้ที่มาชมนิทรรศการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ

ในแต่วันตลอดระยะเวลาของนิทรรศการ ลูกค้าคนที่สามที่มาใช้บริการที่ร้านสำราญเกษา จะได้รับการตัดผมฟรี หลังตัดผมเสร็จ คุณลุงสงครามจะบันทึกภาพรูปแบบทรงผมของลูกค้าที่ได้ใช้บริการฟรี เจษฎาจะช่วยคัดเลือก ตกแต่งภาพ และจัดแสดงภาพถ่ายเหล่านั้นภายในร้านตัดผมของคุณลุง ภาพถ่ายเหล่านี้เปรียบเสมือนแฟ้มข้อมูล ที่สะท้อนประเด็นต่างๆทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดราชบุรี เช่น ศักยภาพของผู้สูงอายุ การให้ความร่วมมือของคนในชุมชน ข้อมูลทรงผมที่กำลังเป็นที่นิยมของคนในชุมชน ตลอดจนการเป็นฐานข้อมูลรูปแบบทรงผมไว้ให้ลูกค้าได้เลือก และรูปทรงและขนาดสัดส่วนของศีรษะที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ ยังดูคล้ายกับลักษณะรูปทรงของงานประติมากรรม

ร้านสำราญเกษาได้ถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนภายในร้าน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศิลปะชุมชนแบบถาวร โดยสถาปนิกรุ่นใหม่ ศุภสิทธิ์ เมืองศิริกุล

โครงการปกติศิลป์ครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ที่พัฒนามาจากงานในครั้งแรก เมื่อกว่าสี่ปีก่อน ให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น แต่ยังคงสื่อสารกับชุมชน ถึงรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 'ศิลปิน - ชุมชม - ผู้ชม - สถานที่' ที่ดำเนินไปอย่างเป็นปกติ และคู่ขนานกับรูปแบบชีวิตของคนในพื้นที่ โดยแทรกซึมเข้าไปกับพื้นที่ต่างๆ ทั้งในส่วนบุคคลและสาธารณะ จำนวน ๒๙ แห่ง อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านทำผม ต้นไม้ เรือข้ามฟาก ลานกลางตลาด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนหนึ่งของพื้นที่แสดงงาน จะเป็นพื้นที่ศิลปะชุมชนแบบถาวร ออกแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำ อย่าง ดวงฤทธิ์ บุนนาค อรรถพร คบคงสันติ และนิธิศ สถาปิตานนท์ เป็นต้น พื้นที่ศิลปะชุมชนแบบถาวรจำนวน ๑๖ แห่งนี้ จะคงอยู่และสามารถใช้งานได้ตลอดไป แม้งานปกติศิลป์๒ จะผ่านไปแล้ว พื้นที่เหล่านี้เกิดจากการเสียสละ และมอบพื้นที่ให้จากชาวบ้าน เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องศิลปะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

แนวคิดของนิทรรศการ "ทอยบุรี" เกิดจากแนวคิดที่ว่า เมืองราชบุรีนั้น กำลังอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน บางพื้นที่เคยปล่อยว่าง บางพื้นที่เคยเป็นตลาดที่คึกคัก บางพื้นที่เคยมีอาคารไม้เก่า บางพื้นที่เคยมีต้นไม้ บางพื้นที่เคยเป็นจุดศุนย์กลางในกิจกรรมการใช้ชีวิต ในรูปแบบต่างๆ บางพื้นที่เคยเป็นบางอย่างที่สำคัญ แต่บางอย่างนั้นกำลังหายไป หรือกำลังเปลี่ยนรูปไป

ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ร่วมสังเกต หรือสะท้อนมิติต่างๆ ในประเด็นร่วมของเมือง เพื่อบอกเล่าถึงรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงนั้น คล้ายกับการทอยลูกเต๋า ผลงานเปรียบเหมือนการร่วมกันบันทึกช่วงเวลาที่มันกำลังพลิกด้านใดด้านหนึ่งออกมา ซึ่งลูกเต๋าชิ้นนี้ก็จะเป็น "ของเล่น (Toy)" ชิ้นหนึ่งที่เป็นสื่อกลางให้เกิดการเชื่อมโยงของศิลปะ ชุมชน ผู้ชม สถานที่ เป็นบทสนทนาของการปฏิสัมพันธ์กันในอีกรูปแบบหนึ่งของเมือง สำหรับงานศิลปะที่จะจัดแสดงในงานนั้น มีศิลปินหลายคนที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกับคนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดงานศิลปะจากการแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน


Heads
Songkram Budwong (a 80-year-old barber) and Jedsada Tangtrakulwong
Samrarn Kesa Barber, near Wat Rong Chang, Kaongu Road, Muang District, Ratchaburi Province.

Art Normal: Toyburi
Community based Contemporary Art Project around Muang Ratchaburi, Thailand
24 January - 24 July 2016
29 local spaces around the town of Ratchaburi, Thailand
curated by Suppakarn Wongkaew

Artists: Wasinburee Supanichvoraparch, Kentaro Hiroki, Nipan Oranniwesna, Sarinya Jittichai, Anuchai Secharunputong, Vipavee Kunavichayanont, Pongsawat Dusadenoad, Sakarin Krue-On, Khachonyot Yaempradit, Withit Chanthamarit, Chaloemwut Charonewongdakit-Titalie Bonwoncheewapanya, Nirancha Booranachoat, Wittaya Chanma, Paris, Pimploy Theerachai, Chalit Nakpawan, Kawita Vatanajyankur, Jedsada Tangtrakulwong, Worapong Manupipatpong, Sayaka-Joseph, Makha Senawong Na Ayuthaya, Krissana Hatta-Atcharakun, Thanutnond Kumprommarat, Suraporn Lertwongpaitoon, Nopkamon Akarapongpaisan-Nol Netprom, Jartown, Bundanthai Ratchaburi, Exhibition Team, Tentacles Artist-in Residence program

Architects: Kornjira Nuntawichai, Chanakarn Diloksamphan, Duangrit Bunnag, Donlaporn Chanachai, Nattapong Phattanagosai, Nithit Sathapitanon, Siraphun Wattanajinda, Sumana Amatayakul, Suriya Umpansiritatan, Suvapat Choodoung, Tinh Siweramongkol, Tanet Chantaket, Parnduangjai Roojnawate, Pok Kobkongsanti, Phongphat Ueasangkhomset, Ploypan Theerachai, Pipat Apiruktanakorn, Pasiri Tiranaprakit, Worapong Manupipatpong, Vipavee Kunavichayanont, Supasit Muangsirikul, Ada Chirakranont

Opening Reception: Saturday, 23 January 2016, 5 pm. at Tao Hong Tai d Kunst, Ratchaburi, Thailand
https://th-th.facebook.com/ArtNormal.Ratchaburi/

Heads is a collaborative project between a 80 year-old professional barber, Songkram Budwong and an artist, Jedsada Tangtrakulwong. The project aims to find a way an art project can contribute to local communities in term of the social and economic benefits. This project also promotes a locally owned business and puts a spotlight on a Ratchaburi senior who is a multi-talented person; a professional barber, a self-taught photographer, a multi-award runner and a Luk Thung singer. The local people and exhibition visitors are encouraged to engage with this community-based art project. 

On a daily basis, during the exhibition period, Songkram gives a free haircut for the third customer who visits his shop, Samrarn Kesa Barber. After the complimentary services, Samrarn takes pictures of the finished haircuts. Thereafter, Jedsada selects and retouches the photographs. The documentation of the participants' haircut is displayed in the barber shop. The photographs serve as the archives of Songkram' multi-talented skills, local participation, the hairstyle directory, the popularity of local hairstyles and the heads as sculptural forms.

Samrarn Kesa Barber is partially renovated by a young architect, Suppasit Muangsirikul.

The Art Normal project has been organised for the second time with the purpose to sustainably develop from the first project organised four years ago. However, it still has the aim to communicate with the community in a form of interaction between 'the art - the community - the audience - the local venues', under daily life basis and parallel with the folkways, infiltrating 29 personal and public areas, such as shops, restaurants, hair salons, trees, ferry, market, museum and so on.

The 16 permanent spaces, designed by Duangrit Bunnag, Attaporn Kobkongsanti (T.R.O.P), Nithit Sathapitanon (A49), Vipavee Kunavichayanont collaborate with Suriya Ampansiriratand, will remain for future art and related projects. The project management team also truly hopes to have a true 'Community Art Center' in the future, with increasing support from the locals, in order to gains knowledge of art altogether. The Art Map will be published as a guide to all spaces. The 13 temporary spaces, such as shops, houses and other public space from the first project will also be reactivated.

Ratchaburi district is in a transitional period. The art will therefore reflecting various dimensions and issues within the city, expressing what is happening at the moment. The changes is similar to the tossing of a dice -- a record of moments in motion when one side is flipping out. The dice is also a 'toy', connecting between 'the art - the community - the audience - the local venues'.


Traverse


video
Video by Yingyong Wongtakee

video
Video by Yingyong Wongtakeepictured by Yingyong Wongtakeepictured by Yingyong Wongtakeevideo
Video by Yingyong Wongtakee

video
Video by Yingyong Wongtakee


Traverse, 2015, recycled materials, ceiling grids, gypsum boards, steel, high density polyurethane thin foam boards, rubber sheets, eyelets, cable ties, thread, acrylic paint and oil-based paint W305 x L1185 x H260 cm. (each tunnel)

ผ่าน ๒๕๕๘ วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ โครงคร่าวซีลาย แผ่นยิบซั่ม เหล็กกล่อง ยางกันร้อน ฟองน้ำอัด ยางปูพื้น ตาไก่ เข็มขัดรัดสายไฟ ด้าย สีอะคริลิคและสีน้ำมัน ขนาด ๓๐๕ x ๑,๑๘๕ x ๒๖๐ ซม. (ขนาดของอุโมงค์แต่ละชั้น)

Concept: Inspired by a peaceful experience of walking through a 2.5 km road tunnel, two covered passageways were built inside the two-storey gallery using materials recycled from my earlier art pieces (mosquito wire mesh from Gradual, 2008 and glass blocks from Shatter, 2014). The passageways use every inch of the small exhibition spaces to prolong the viewer's engagement with the work and promoting mindfulness and positive thinking.

แนวคิด ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การเดินทะลุอุโมงค์สำหรับรถยนต์ ที่ตัดทะลุภูเขาระยะทาง ๒.๕​ กิโลเมตร โครงสร้างทางเดินที่มีผนังโอบล้อม มีทางเข้าและทางออก ถูกสร้างขึ้นภายในห้องนิทรรศการทั้งสองชั้น วัสดุในการสร้างโครงสร้างบางส่วน เป็นวัสดุจากผลงานศิลปะในอดีตที่นำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ มุ้งตาข่ายพลาสติกสีขาวจากผลงาน หน่วง ปี ๒๕๕๑ และบล็อกแก้วจากผลงาน สลาย ปี ๒๕๕๗ โครงสร้างทางเดินใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วของห้องนิทรรศการขนาดจำกัดอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อยืดระยะเวลาในการชมผลงานให้ยาวนานขึ้น และกระตุ้นให้ผู้ชมผลงานเกิสติ สมาธิและการมองโลกในแง่บวก 

Traverse _ Set Up


Artist Assistants: Sanayu Jareemit, Nantawat Chinon, Nguyen Tien Tu, Sureerath Chulaluksananukul, Nirantree Polsen, Teerapong Ruksanit, Walut Phoophatee, Suppachai Phooinna, Nay and his construction teams

ผู้ช่วยศิลปิน: นายสนายุ จารีมิตร นายนันทวัชร์ ชินอ่อน นายเหวียน เตียน ตื้อ นางสุรีรัตน์ จุฬาลักษณานุกูล นายนิรันตรี พลเสน นายธีระพงษ์ รักสนิท นายวาลุด ภูพาที นายสถภชัย ภูอินนา ช่างนายและทีมงาน

ขอขอบคุณ แกลลอรี่ WTF สมรัก ศิลา คริสโตเฟอร์ ไวส์ น้ำหวาน พี่ตู่ ต้น ป้าน้อย พร อเล็กซ์ ปาณัส ใหม่เอียม จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์ สุระชาติ สิทธิเวช เจษฎา อำภา วิมลพร ศันสนีย์ บริษัท ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด ชฎาพร ตั้งตระกูลวงศ์ บริษัท ๒๒๐ โวล์ทอินทีเรีย จำกัด ลิขิต จันทร์เพ็ญ ยิ่งยง วงค์ตาขี่ เกียรติพงษ์ ลงเย บุ๊ง พรมเสือป่า นงลักษณ์ อ.นพวรรณ โรงเรียนสอนตัดเสื้อนพวรรณ ธีระพงษ์ รักสนิท อัลเฟรด พอลลิน ไรอัน ฮาร์ท เมธาวี มุงคุณคำซาว ทองอยู่ เผ่าพันธุ์ดี และ รปภ. ต.ไทยเจริญ มาร์เก็ต

Traverse _ Sketches, Models and Plans